Aktuelle Kontor Fahrten


Fahrt Nr Spiel Trailer Fahrer Start Ziel Distanz Verbl. Zeit Status
657711 ets2 DO-TNG 11 [�TNG] MANuela Latakia (Arabian Food) Genève (SellPlan) 3079 km 03d 02h 32min Bereit zum fahren
657721 ets2 DO-TNG 11 [�TNG] MANuela Genève (SellPlan) Dijon (EuroGoodies) 197 km 05d 16h 30min Warten auf Vorlauf
657726 ets2 DO-TNG 11 [�TNG] MANuela Dijon (EuroGoodies) Porto-Vecchio (Wilnet Transport) 463 km 05d 16h 30min Warten auf Vorlauf
657729 ets2 DO-TNG 11 [�TNG] MANuela Porto-Vecchio (Wilnet Transport) Bastia (MVM carrière) 109 km 05d 16h 30min Warten auf Vorlauf
657732 ets2 DO-TNG 11 [�TNG] MANuela Bastia (MVM carrière) Kapellskär (Polarislines) 2474 km 05d 16h 30min Warten auf Vorlauf
653869 ets2 DO-TNG 26 [�TNG] Jessy Mangalia (Ocean Solutions Group) Плевен (Balkan Loco) 308 km 05d 15h 39min Bereit zum fahren
653872 ets2 DO-TNG 26 [�TNG] Jessy Плевен (Balkan Loco) Granada (Agregados, S.A.) 3377 km 05d 15h 39min Warten auf Vorlauf
661521 ets2 DO-TNG 29 [�TNG] mbbrehm Reykjavík (Samskip) Osmaniye (GNT) 4932 km 08d 05h 40min In Fahrt
661512 ets2 DO-TNG 30 Bruxelles (Vitas Power) Wiesbaden (TransiNet) 292 km 08d 05h 40min Intern ausgeschrieben
661516 ets2 DO-TNG 30 Wiesbaden (TransiNet) Selfoss (Mannvit Engineering) 2721 km 08d 05h 40min Intern ausgeschrieben
661519 ets2 DO-TNG 30 Selfoss (Mannvit Engineering) Reykjavík (Samskip) 142 km 08d 05h 40min Intern ausgeschrieben
661522 ets2 DO-TNG 30 Reykjavík (Samskip) Osmaniye (GNT) 4932 km 08d 05h 40min Intern ausgeschrieben
661513 ets2 DO:TNG 28 Bruxelles (Vitas Power) Wiesbaden (TransiNet) 292 km 08d 05h 40min Intern ausgeschrieben
661514 ets2 DO:TNG 28 Wiesbaden (TransiNet) Selfoss (Mannvit Engineering) 2721 km 08d 05h 40min Intern ausgeschrieben
661517 ets2 DO:TNG 28 Selfoss (Mannvit Engineering) Reykjavík (Samskip) 142 km 08d 05h 40min Intern ausgeschrieben
661520 ets2 DO:TNG 28 Reykjavík (Samskip) Osmaniye (GNT) 4932 km 08d 05h 40min Intern ausgeschrieben